Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ruszamy z wielkim entuzjazmem

„Kraina tradycją malowana”

Stowarzyszenie Kraina św. Anny we współpracy z Gminą Leśnica oraz czeskim partnerem Mestys Dub nad Moravou rozpoczęło realizację projektu „Kraina tradycją malowana”, przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad, zgodnie z Programem  INTERREG V-A Republika Czeska-Polska. 

Głównym celem projektu jest zainicjowanie współpracy społeczności polsko-czeskiej oraz wzmocnienie integracji na poziomie lokalnym, wpływając tym samym na usunięcie barier językowych, a umożliwiając wymianę doświadczeń i tworząc globalny system wzajemnej relacji. Ponadto realizacja projektu przyczyni się do podniesienia świadomości mieszkańców na temat przygranicznych miejscowości, a także rozpropagowania i promocji tradycyjnego wzornictwa występującego na obszarze pogranicza. Dodatkowo projekt umożliwi promocję wydarzeń kulturalnych i atrakcji turystycznych na obszarze polsko-czeskim.

Kluczowe działania projektu to m.in.:

Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej: Współpraca instytucji i społeczności
Cel szczegółowy: Zwiększenie poziomu współpracy między instytucjami i społecznościamiw regionie przygranicznym.

 

Całkowity budżet zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych mikroprojektu to 8 865,00 EUR,
w tym dofinansowanie z EFRR 7 535,25 EUR, dofinansowanie z Budżetu Państwa wyniesie 443,25 EUR, a pozostała kwota stanowi wkład własny Stowarzyszenia.

Wersja XML