Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ruszamy! "Annogórskie obrzędy i tradycje wczoraj a dziś"

 

W ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska, Stowarzyszenie Kraina św. Anny podpisało umowę o finansowanie projektu pn. "Annogórskie obrzędy i tradycje wczoraj a dziś" ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pradziad. Projekt realizowany będzie wraz z czeskim partnerem miastem Dub nad Moravou.

W ramach projektu zostaną zinwentaryzowane lokalne obrzędy i zwyczaje te już zapomniane i nie kultywowane oraz te, które nadal obchodzone są na obszarze 10 gmin Stowarzyszenia Kraina św. Anny oraz miasta Dub nad Moravou. Zadanie to zrealizowane zostanie przez etnografa, znawcę regionalnych tradycji i obrzędów, eksperta w dziedzinie zwyczajów i zachowań endemicznych. Pierwszym etapem projektu będzie badanie, a następnie przygotowanie raportu zawierającego zestawienie wszystkich obrzędów i tradycji. Kolejnym elementem będzie wydanie dwujęzycznego, kalendarza wiszącego przedstawiającego rok obrzędowy pogranicza polsko-czeskiego.

Na podstawie zebranych obrzędów i tradycji, nakręcony zostanie cykl 4 filmów. Filmy te będą miały swoją premierę w regionalnej telewizji, a dzięki zaplanowanym powtórkom materiał ten dotrze do szerokiego grona odbiorców.

Projekt realizowany jest w celu zachowania niematerialnego dziedzictwa kulturowego, a także przybliżenia mieszkańcom i turystom charakterystycznych dla pogranicza obrzędów i tradycji oraz zainspirowania głównie organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz jednostek samorządu terytorialnego do pielęgnowania i prezentowania niematerialnego dziedzictwa kulturowego
z uwzględnieniem nowoczesnych form przekazu.

 

Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia.

Cel szczegółowy: Zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych.

 

Całkowity budżet zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych mikroprojektu to 21 507, 94 EUR,
w tym dofinansowanie z EFRR 18 281,74 EUR, dofinansowanie z Budżetu Państwa wyniesie 1 075, 40 EUR, a pozostała kwota stanowi wkład własny Stowarzyszenia Kraina św. Anny.

 

Wersja XML