Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Klauzula RODO FIO

Klauzula informacyjna Stowarzyszenia Kraina św. Anny dla programu „KIERUNEK FIOpolskie”

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), przekazujemy Pani/Panu poniższą informację o tym, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe w ramach świadczenia usług dostępu
do generatora wniosków, a także o prawach związanych z przetwarzaniem tych danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Kraina św. Anny z siedzibą
  w Krapkowicach (47-303), ul. Kilińskiego 1  (dalej: „Administratorzy”).

CELE I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Administratorem przetwarzają następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:
  • dane identyfikujące (imię (imiona), nazwisko),
  • dane kontaktowe (telefon, adres e-mail),
  • dane przekazywane we wniosku grantowym,
  • wizerunek (zdjęcia, filmy).
 2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji celów statutowych, w szczególności zaś w celu:
  • współpracy Pani/Pana i Administratora w ramach programu „Kierunek FIOpolskie" – do podjęcia działań na żądanie Pani/Pana przed zawarciem umów (umożliwienie złożenia wniosku, ocena formalna i merytoryczna wniosków), realizacji zawartych umów, w tym takich celów jak uzgodnienie sposobu realizacji umowy, spełnienia świadczeń wzajemnych, rozliczenia, oceny przedmiotu umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  • dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych i windykacyjnych w związku z złożonymi wnioskami lub realizowanymi grantami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  • wewnętrznych celów administracyjnych Administratora, w tym: statystyki, komunikacji i raportowania wewnętrznego Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  • ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności przez Administratora a poprzez zapewnienie integralności kopii zarchiwizowanych/zapasowych/awaryjnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f) RODO);
  • Administrator może przetwarzać Pani/Pana wizerunek w zakresie innym niż wynikający z monitoringu wizyjnego (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), jeżeli dobrowolnie zostanie przez Panią/Pana przekazane zgoda (zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Administratora będą mieć wyłącznie wyznaczeni stanowiskiem lub funkcją przez Administratora pracownicy/współpracownicy i tylko w niezbędnym zakresie.
 2. W związku z przetwarzaniem danych w powyższych celach, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane:
  • podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorami umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), tj. obsługa księgowo-kadrowa, usługi IT, obsługa prawna, partnerzy w realizacji celów statutowych Administratora, podmioty świadczące usługi z zakresu monitoringu, sprawozdawczości i ewaluacji,
  • oraz odrębnym administratorom, w szczególności Narodowemu Instytutowi Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego,
  • podmiotom udzielającym finansowania na rzecz programu „KIERUNEK FIOpolskie”.
 3. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do organizacji międzynarodowych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, tj.:
  • dla dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową, w ramach której i w związku z którą Pani/Pana dane osobowe były przetwarzane, – do upływu okresu przedawnienia określonego przepisami kodeksu cywilnego;
  • w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności statutowej (np. przepisami prawa o stowarzyszeniach, przepisami rachunkowymi i przepisami dotyczącymi działalności pożytku publicznego i wolontariatu) – przez okresy wskazane w tych przepisach lub przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora;
  • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych, do czasu wycofania tej zgody;
  • w zakresie realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora dla wewnętrznych celów administracyjnych oraz ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności przez Administratora, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora (nie dłużej jednak niż przez 10 lat) stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH

 1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
  • prawo dostępu do treści danych (art. 15 RODO),
  • prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO),
  • prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
  • prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
  • prawo wycofania zgody (art. 7 ust. 3 RODO).

SPOSÓB REALIZACJI PRAW

Jest Pani/Pan uprawniona/y do zgłoszenia realizacji swoich praw, o których mowa w punkcie 5 w następujący sposób: adres e-mail: biuro@annaland.pl;

SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres organu, tj. ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH

Administrator nie podejmuje wobec Pani/Pana decyzji w sposób wyłącznie zautomatyzowany, w szczególności w oparciu o profilowanie.

Wersja XML