Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wracamy do dawnych gier podwórkowych i rodzinnych

Stowarzyszenie Kraina św. Anny
wraca dawnych gier podwórkowych i rodzinnych

 

W ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska, Stowarzyszenie Kraina św. Anny podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn. "Jak się bawili dziadek i babcia" ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pradziad. Projekt realizowany będzie wraz z czeskim partnerem MAS Opavsko.

W ramach projektu przewidziany jest cykl powiązanych i przenikających się ze sobą działań, które rozpocznie kampania edukacyjna opisująca dawne gry podwórkowe i gry rodzinne. Dodatkowo planowane są wspólne konsultacje, w tym mailowe i telefoniczne w celu omówienia, opracowania, zebrania i spisania gier charakterystycznych dla wspólnego obszaru. W tym przewidziane są rozmowy międzypokoleniowe, które umożliwią dotarcie do zasad jakimi powinno się kierować grając w dawne gry podwórkowe. Efektem finalnym kampanii, wspólnych konsultacji i wywiadów środowiskowych będzie wydanie dwujęzycznej publikacji o zasadach gier podwórkowych.
Dodatkowo ogłoszony zostanie konkurs fotograficzny, którego celem będzie wyłonienie najciekawszych fotografii przedstawiających charakterystyczne miejsca i elementy kultury i historii obszaru Stowarzyszenia oraz MAS Opavsko oraz najciekawsze fotografie ukazujące gry i zabawy podwórkowe. W okresie letnim natomiast odbędzie się wizyta studyjna partnera czeskiego w Polsce, w czasie której przeprowadzona zostanie gra terenowa. Dzięki grze każdy będzie mógł aktywnie i poprzez zabawę zgłębić tajniki regionalnych walorów historyczno-kulturowych pogranicza.

 

Realizacja projektu otworzy możliwości współpracy i integracji społeczności PL-CZ poprzez realizację działań ukierunkowanych na spisanie dawnych gier podwórkowych i gier rodzinnych. Wspólny konkurs i gra terenowa, zawierająca elementy lokalnej kultury, historii i tradycji umożliwią wymianę doświadczeń i rozszerzenie transgranicznego partnerstwa, które wpłyną na usunięcie barier językowych, doprowadzając do stworzenia globalnego systemu wzajemnych relacji, które przyniosą korzyści dla ogółu społeczeństwa.

 

Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej: Współpraca instytucji i społeczności.

Cel szczegółowy: Zwiększenie poziomu współpracy między instytucjami i społecznościami w regionie przygranicznym.

 

Całkowity budżet zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych mikroprojektu to 23 512 EUR,
w tym dofinansowanie z EFRR 19 985,20 EUR, dofinansowanie z Budżetu Państwa wyniesie 1 175,60 EUR, a pozostała kwota stanowi wkład własny Stowarzyszenia Kraina św. Anny.

PDFpromocja przed.pdf

Wersja XML