Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przypominamy! Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / po realizacji operacji w ramach poddziałania 19.2

Zgodnie z zapisami umowy o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2. “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, Beneficjenci, którzy otrzymali drugą transzę pomocy w przypadku podejmowania działalności, lub płatność końcową, w przypadku rozwijania działalności, zobowiązani są do złożenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego informacji monitorującej z biznesplanu, lub informacji po realizacji operacji.

Informację monitorującą z realizacji biznesplanu / Informację po realizacji operacji (IMRB/ IPRO) składa Beneficjent realizujący operację w zakresie:
A) rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR dla:
– podejmowania działalności gospodarczej (§ 2 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia);
– tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych, będących przedsiębiorstwami spożywczymi,  w  których  jest  wykonywana  działalność  w  zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności (§ 2 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia);
– rozwijania działalności gospodarczej (§ 2 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia);
B) wspierania współpracy między pomiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w ramach krótkich łańcuchów dostaw lub w zakresie świadczenia usług turystycznych, lub w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych (§ 2 ust.1 pkt 3 rozporządzenia);
C) rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych z wyłączeniem operacji polegających na budowie  lub  modernizacji  targowisk  objętych  zakresem  wsparcia  w  ramach  działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (§ 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia);
D) zachowania dziedzictwa lokalnego (§ 2 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia);
E) rozwoju ogólnodostępnej  i  niekomercyjnej  infrastruktury  turystycznej   lub   rekreacyjnej, lub kulturalnej (§ 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia);
F) a także operacji realizowanych w innych zakresach niż wymieniono powyżej, jeżeli w wyniku ich realizacji zostaną utworzone miejsca pracy.
W związku z powyższym, poniżej znajdują się przedmiotowe załączniki:

XLSXIMBP_IPRO_19_2_5z_20210510.xlsx (123,35KB)
PDFInformacja-pomocnicza-przy-wypełnianiu-formularza-IPRB_IPRO.pdf (525,44KB)
PDFzał.-nr-5-IMRB_IPRO-19.2_I_W_8z.pdf (352,91KB)
 

Wersja XML