Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

No dobrze, ale czym są koncepcje Smart Village?

Jest pomysł - napiszę koncepcję Smart Village dla swojej wioski. Nie wiesz od czego zacząć? Dobrze, przekażemy Ci naszą wiedzę zawartą w 3 poniższych zagadnieniach:

 

Koncepcje - podstawowe pojęcia


Granty są przeznaczone na przygotowanie oddolnych koncepcji rozwoju w skali mikro („koncepcje SV”), na obszarach zamieszkanych przez nie więcej niż 20 000 mieszkańców (jednej lub kilku miejscowości), mających na celu wypracowanie efektywnych i niestandardowych rozwiązań miejscowych problemów dzięki innowacyjnemu podejściu, w tym przy użyciu technologii cyfrowych i telekomunikacyjnych lub lepszemu wykorzystaniu wiedzy, z korzyścią dla lokalnej społeczności, m.in. na rzecz:

Grant na przygotowanie tych koncepcji może być udzielony grantobiorcy z obszaru objętego tą koncepcją, który zrealizuje zadanie w partnerstwie z co najmniej jednym podmiotem z tego obszaru. 

Koncepcja SV w szczególności ma:

Inteligentne wsie należy rozumieć jako społeczności, które nie chcą biernie czekać na nadejście zmian. Na inteligentne wsie składają się ludzie z obszarów wiejskich, którzy podejmują inicjatywę, aby znaleźć praktyczne rozwiązania podstawowych problemów, z jakimi się mierzą, i wykorzystać nowe możliwości.

Inteligentne wsie to obszary i społeczności wiejskie, które wykorzystują swoje istniejące mocne strony i zasoby, a także nowe możliwości, aby osiągać wartość dodaną, i w ramach których nowe sieci ulepszane są dzięki cyfrowym technologiom komunikacyjnym, innowacjom i lepszemu wykorzystaniu wiedzy na rzecz mieszkańców.

W inteligentnych wsiach kluczowe znaczenie mają ludzie, którzy podejmują inicjatywę w celu znalezienia rozwiązań praktycznych. 

 „Inteligentny” oznacza korzystający z technologii cyfrowych wtedy, gdy jest to stosowne, a nie ze względu na modę.

„Inteligentny” oznacza myślący nie tylko o samej wsi. Niektóre inicjatywy mają miejsce na poziomie wsi, lecz wiele dotyczy okolicznych terenów wiejskich, grup wsi, małych miejscowości i powiązań z miastami.

„Inteligentny” oznacza budujący nowe formy współpracy i sojuszy: między rolnikami i pozostałymi podmiotami na obszarach wiejskich; między gminami; między sektorem prywatnym i społeczeństwem obywatelskim; w ramach podejścia oddolnego i odgórnego.

„Inteligentny” oznacza myślący samodzielnie. Nie istnieje standardowy model ani standardowe rozwiązanie w przypadku inteligentnych wsi – kluczowe znaczenie mają społeczności lokalne wykorzystujące miejscowe zasoby, korzystające z najlepszej dostępnej wiedzy i podejmujące inicjatywę.

„Inteligentna Wieś” to:

Miarą „inteligencji wsi” jest stopień zaangażowania i współpracy jej mieszkańców w działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.

 

Wybór wniosków grantowych


Przy wyborze grantobiorców zamierzających przygotować koncepcje SV, LGD premiować będzie w szczególności:

Ile punktów jesteś w stanie zdobyć? Kliknij tu aby zobaczyć Lokalne kryteria wyboru Grantobiorców I

Nabór na wyłonienie koncepcji SV to klasyczna operacja grantowa.

Wnioskodawcy składają wnioski za pomocą generatora, a następnie w terminie naboru wniosków w wersji papierowej. Więcej informacji uzyskasz na szkoleniu.

Następnie Rada Programowa wyłoni Grantobiorców z którymi zostaną podpisane umowy o powierzenie grantu na realizację opracowania koncepcji. Planujemy podpisanie umów na: czerwiec/lipiec 2023 r.

Czas na opracowanie koncepcji to 10 miesięcy od 1 lipca do 30 kwietnia 2023 r.

Budżet na opracowanie koncepcji to 4 000,00 zł (cztery tysiące złotych) wypłacone w dwóch równych transzach.

Najpóźniej do 30 maja 2023 r. należy złożyć wniosek o rozliczenia grantu wraz z dokumentem: "Koncepcja inteligentnej wsi - Nazwa Sołectwa"

Dobrze, wiesz już z jakich danych ma się składać gotowa koncepcja SV, a teraz trochę praktycznej wiedzy jak ma wyglądać gotowy dokument, na podstawie którego będziecie realizować projekty w najbliższych latach, a które będą szczególnie premiowane.

 

Struktura koncepcji Smart Villges


Na stronie tytułowej musi znaleźć się:

Spis treści wynikający z zawartości koncepcji.

Gotowa koncepcja musi zawierać w szczególności rozdziały dotyczące:

Koncepcja ma być syntetycznym zbiorem zaplanowanych działań zatem nie sztuką będzie używania dużej ilości słów i znaków by tekstu było dużo. Skup się na tym aby dokument był przejrzysty, bez dużej ilości zbędnych opisów przeszłości – skup się bardziej na przyszłości!

Potrzebujesz większej ilości danych? Możesz posłużyć się dedykowaną stroną koncepcji Smart Village na stronie Krajowej Sieci Odnowy Wsi https://ksow.pl/idee/smart-villages

Co do wymagań redakcyjno-edytorskich trzymaj się poniższych ustaleń:

Tekst koncepcji wraz z załącznikami nie może przekraczać 40 stron. Dokument spełnia poniższe parametry techniczne:

Gotowa koncepcja musi zostać trwale zszyta lub zbindowana by uniemożliwić dekompletację dokumentu.

Wersja XML