Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Jak poprawnie napisać i złożyć wniosek?

Stowarzyszenie Kraina św. Anny po raz pierwszy w ramach tego okresu programowania startuje z naborem grantów, a co za tym idzie chcemy ułatwić trochę realizację tego naboru. W ramach naboru zostanie uruchomiony generator wniosków, w którym wnioskodawcy będą pisać wniosek. Krok po kroku wyjaśniamy jak będzie wyglądała praca w systemie. Generator wniosków ruszy w chwili ogłoszenia o naborze. Jednak sam gotowy wniosek w wersji papierowej wygenerowany z systemu będzie możliwy do złożenia dopiero w momencie trwania naboru o powierzenie grantu.

1. Zaloguj się do Elektronicznego Systemu Oceny Wniosków. Potrzebujesz do tego swojej poczty elektronicznej.

2. System automatycznie nada znak kontrolny Twojemu wnioskowi. To on będzie przewijał się w następnych etapach trwania naboru.

3. Wypełnij wniosek o powierzenie grantu. W każdym punkcie wniosku znajdziesz cenne uwagi co ma znaleźć się w poszczególnych rubrykach i kolumnach wniosku. Pamiętaj by wskazać wszystkie te elementy, które potrzebne są do poprawnej weryfikacji wniosku. Kontrolnie sprawdź czy załączyłeś wszystkie załączniki. Unikniemy w ten sposób zbędnych uzupełnień w późniejszym etapie weryfikacji, a co za tym idzie szybciej podpiszesz umowę na realizację grantu.

4. Wypełniony wniosek drukujesz z systemu, dołączasz wersje papierowe załączników. Tak gotowy dokument, nie trwale zszyty składasz w Biurze Stowarzyszenia w momencie rozpoczęcia naboru o nr PG/18/2023. Wcześniej nie zostanie on zarejestrowany. Po upływie trwania naboru będzie on już niezgodny z warunkami ogłoszonymi w naborze.

5. Po zakończeniu składania wniosków do pracy przystępuje Komisja Weryfikacji Wstępnej. To czas w którym możesz ale nie musisz spodziewać się uzupełnień. Wpłyną one na maila, który podany został we wniosku o powierzenie grantu. Całą procedurę uzupełnień opisaliśmy w w par. 13a Regulaminu Rady Programowej oraz par. 5 ust. 12 Regulaminu Komisji.

6. Po złożeniu uzupełnień Rada Programowa ocenia wniosek pod względem lokalnych kryteriów wyboru grantobiorców (według Regulaminu Rady Programowej czas na podanie wyników przeprowadzonego naboru to 60 dni od dnia następującego po ostatnim dniu składania wniosków o powierzenie grantu, pamiętaj o tym zanim zadzwonisz do biura z pytaniem czy są już wyniki). Po tym etapie będziesz wiedzieć czy Twój wniosek został wybrany do dofinansowania.

7. Oczekuj na podpisanie umowy z Zarządem Stowarzyszenia.

8. Realizuj projekt, a po jego zakończeniu rozlicz go na zasadach opisanych w Procedurze wyboru i oceny grantobiorców.

Już teraz zacznij kompletować dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o powierzenie grantu:

1. Dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca:

2. Decyzja o wpisie producenta do ewidencji producentów lub wniosek o wpis do ewidencji producentów, o której mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności lub zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym w ewidencji producentów,

3. Statut organizacji lub inny dokument potwierdzający osobowość danej jednostki;

4. Umowa partnerska z co najmniej jednym podmiotem;

5. Informacja z Gminnej ewidencji ludności o liczbie mieszkańców danego sołectwa;

6. Dokumenty uzasadniające przyjęty poziom cen dla danego zadania (w przypadku dóbr niestandardowych, które nie znajdują się w obrocie powszechny

Tak w skrócie wygląda proces trwania naboru, a w późniejszym czasie realizacji projektu grantowego.

Zapisz się na szkolenia tam zobaczysz jak obsługiwać generator.

Wzory dokumentów:

PDFWzór Wniosku o powierzenie grantu z dn. 26.10.2022 r.pdf (500,92KB)

PDFWzór Umowy o powierzeniu grantu z dn. 26.10.2022 r.pdf (452,78KB)

PDFWzór Wniosku o rozliczenie grantu z dn. 26.10.2022 r.pdf (522,21KB)

Wersja XML