Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Interpretacje

2019 rok

Wydane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Brak opisu obrazka

Wydane przez Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Brak opisu obrazka

1. PDFWyjaśnienia dot. terminu złożenia Informacji po realizacji operacji (IPRO) oraz Informacji po realizacji biznesplanu (IPRB) z dn. 25.01.2019 r. znak sprawy DDD-WL.6935.12.2019.EC.PDF

Wydane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Brak opisu obrazka

Inne:

2018 rok

Wydane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Brak opisu obrazka

 1. PDFDot. sposobu potwierdzania przedstawicielstwadanego sektora przez poszczególnych czlonków rady LGD z dn. 16.08.2018 znak sprawy ROW.wrt.510.154.2018.pdf
 2. PDFDot. dotycząca możliwości przyznania pomocy w ramach działania 19.2 PROW na lata 2014-2020, w zakresie obejmującym rozwój infrastruktury, na operację obejmującą jedynie wyposażenie obiektu ROW.wrt.510.131.2018.pdf
 3. PDFDot. przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO z dn. 29.06.2018 znak sprawy ROW.wrt.510.113.2018.pdf
 4. PDFDot. możliwości uzyskania dofinansowania na rozwój przedsiębiorstwa prowadzącego działalność usługową związaną z leśnictwem z dn. 10.04.2018 znak sprawy ROW.wrt.510.168.2017.pdf
 5. PDFDot.konkurencyjnego wyboru wykonawcow -Ustawa o zmianie ustawy o platnosciach z dnia 08.02.2018r. znak sprawy ROW.wpk.510.27.2018.pdf
 6. PDFPismo MRiRW ws. udzielania informacji przez LGD z dn. 12.02.2018r. znak sprawy ROW.wrt.510.254.2017.pdf

Wydane przez Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Brak opisu obrazka

 1. PDFPytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 z dnia 25.10.2018.pdf
 2. PDFDot. możliwości wsparcia w poddziałaniu 19.2 w zakresie rozwoju infrastruktury, operacji obejmującej jedynie wyposażenie obiektu z dn. 11.07.2018 znak sprawy DDD.WL.6935.177..pdf
 3. PDFDot. obowiązku składania oświadczenia dot. korzystania przez Beneficjenta z tzw. ulgi na start w ramach poddziałania 19.2 znak sprawy DDD.071.4.2018.KS z dn. 10.05.2018 r..pdf
 4. PDFDot. możliości poniesienia kosztów kwalifikowalnych w przypadku gdy koszty zostały sfinansowane z pożyczki leasingowej z dn. 09.04.2018 znak sprawy DDD.WL.6935.95.2018.PK.pdf
 5. PDFDot. dokumentowania miejsca zamieszkania podmiotu będącego osobą fizyczną w ramach poddziałania 19.2 znak sprawy DOW-O.I.052.100.2018 z dnia 10.05.2018 r..pdf
 6. PDFDot. poniesienia kosztów kwalifikowalnych dla operacji w ramach poddziałania 19.2 w przypadku gdy koszty zostały sfinansowane z pożyczki leasingowej znak sprawy DDD.WL.6935.95.2018.PK z dn. 09.04.2018-.pdf
 7. PDFDot. rozliczenia wyprzedzającego finansowania w ramach WoP dla poddziałania 19.2 z dnia 23.02.2018 znak sprawy DDD-WL.6935.47.2018.PK.pdf
 8. PDFPytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 z dnia 23.02.2018.pdf
 9. PDFDot. utraty statusu bezrobotnego przed zawarciem umowy z dnia 25.01.2018-ddd-wl.6935.13.2018.pdf
 10. PDFDot. wskaźników w ramach poddziałania 19.2 z dnia 02.02.2018r. znak sprawy DDD-WL.6935.23.2018.KS.pdf

Wydane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Brak opisu obrazka

 1. PDFDot. konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców znak sprawy DOW-I.050.19.2018.DC z dnia 06.03.2018r..pdf
 2. PDFDot. podejmowania działalności gosp. adresu zamieszkania z dnia 12.01.2018 znak sprawy DOW-I.050.3.2018.KP.pdf

Inne:

 1. PDFInf. o publikacji nt. procesu produkcyjnego i higieny w zatwierdzonej urzędowo serowarni farmerskiej i rzemieślniczej z dn. 26.07.2018 znak sprawy ROR.II.3053.2.3.2018.pdf

2017 rok

Wydane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Brak opisu obrazka

 1. PDFDot. przepisów o konkurencyjności z dn.31.07.2017 Znak sprawy ROW.wpk.510.91.2017.pdf
 2. PDFW sprawie kwalifikacji wniosków o przyznanie pomocy jako inf. publicznej z dn.10.08.2017 znak sprawy ROW.wrt.510.129.2017.pdf
 3. PDFMożliwości rozpoczęcia realizacji operacji przed zawarciem umowy o przyznaniu pomocy, z dnia 26.06.2017r., znak sprawy - ROW.wpk.510.90.2017.pdf
 4. PDFDotyczy samodzielnych kół gospodyń wiejskich, z dnia 02.06.2017r, znak sprawy: ROW.wrt.510.131.2017.pdf
 5. PDFDot. zasad konkurencyjności, z dnia 17.05.2017r., znak sprawy - ROW.wpk.510.41.2017.pdf
 6. PDFInkubatory przetwórstwa lokalnego (inkubatory kuchenne), kwiecień 2017.pdf
 7. PDFDot. protestu wnioskodawcy od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR, z dnia 10.01.2017r, znak sprawy: ROW.wrt.510.5.2016.pdf
 8. PDFDot. stanowiska MRiRW w sprawie tytułu prawnego do nieruchomości na podejmowanie działalności gospodarczej, z dnia 05.01.2017r, znak sprawy: ROW.wrt.504.93.2016.pdf
 9. PDFInterpretacja w zakresie pytań dotyczących wdrażania dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, z dnia 05.01.2017r, znak sprawy: ROW.wrt.504.114.2016.pdf
 10. PDFWyjaśnienie dot. zasad wypełniania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 w zakresie sekcji wskażników obowiązkowych, z dnia 27.02.2017r., znak sprawy: DDD-WL.6935.45.2017.APP.pdf

Wydane przez Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Brak opisu obrazka

 1. PDFPytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 z dnia 29.12.2017.pdf
 2. PDFDot. wyjaśnienia w poddziałaniu 19.2 (zmiany w biznesplanie) z dnia 24.11.2017r. znak sprawy DDD-WL.6935.308.2017.KS.pdf
 3. PDFDot. inkubatora przetwórstwa lokalnego - przetwórstwo miodu z dnia 17.10.2017r. znak sprawy DDD-WL.6935.243.2017.MZd.pdf
 4. PDFDot. możliwości zaskarżenia pisma podmiotu wdrażającego z dnia 17.10.2017r. DDD-WL.6935.214.2017.MZd...pdf
 5. PDFDot. procedowania wniosku wspólnika sp. c. oraz podwyższonych kosztów realizacji operacji po podpisaniu umowy z dnia 13.10.2017r. znak sprawy DDD-WL.6935.247.2017.MZd.pdf
 6. PDFDot. przekształcenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy ze spółki cywilnej w spółkę jawną z dnia 13.10.2017r. DDD-WL.6935.254.2017.MZd.pdf
 7. PDFdot. warunków wypłaty pomocy na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 z dn. 12.09.2017 znak sprawy DDD-WL.6935.162.2017.APP.PDF
 8. PDFdot. sposobu postępowania przy weryfikacji warunków dostępu do pomocy na projekt grantowy w poddziałaniu 19.2 z dn. 12.09.2017 znak sprawy DDD-WL.6935.219.2017.APP.pdf
 9. PDFDot. zameldowania czasowego w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w poddziałaniu 19.2 z dnia 25.08.2017 znak sprawy DDD.WL.6935.223.2017.MZd.pdf
 10. PDFWyjaśnienia dotyczące kosztów kwalifikowalnych - specjalistycznych maszyn- w ramach poddziałania 19.2, z dnia 26.07.2017r., znak sprawy - DDD-WL.6935.183.2017.IP.pdf
 11. PDFPytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2, z dnia 11.07.2017r..pdf
 12. PDFWyjaśnienie w sprawie możliwości rozliczenia wyprzedzającego finansowania w ramamch poddziałania 19.2, z dnia 14.07.2017r., znak sprawy: DDD-WL.611.16.2017.AKK.pdf
 13. PDFDot. podejmowania działalności gospodarczej - minimalna wartość całkowita, z dnia 07.07.2017r.,znak sprawy:WS-I-L-.040.1.3.2017.pdf
 14. PDFDot. definicji miejsc pracy w odniesieniu do kryteriów wskazanych w Wytycznych MRiRW nr 2.1.2016, z dnia 05.07.2017r., znak sprawy - DDD-WL.6935.160.2017.MZd.pdf
 15. PDFPytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2, z dnia 23.06.2017r..pdf
 16. PDFInformowanie i rozpowszechnianie informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, z dnia 13.06.2017r, znak sprawy - DDD.WL.6937.8.2017.DB.pdf
 17. PDFWyjaśnienia dotyczące par 29 ust 1 lit c rozporządzenia dla poddziałania 19.2 (dot. pozwoleń i zezwoleń), z dnia 30.05.2017r, znak sprawy: DDD-WL.6935.113.2017.MZd.pdf
 18. PDFZakupiony sprzęt w ramach poddziłania 19.2 - przedmiot zastawu rejestrowego, z dnia 30.05.2017r, znak sprawy: DDD-WL.6935.120.2017.MZd.pdf
 19. PDFDot. utworzenia inkubatora przetwórstwa lokalnego produktów rolnych w ramach poddziałania 19.2, z dnia 30.05.2017r., znak sprawy: DDD-WL.6935.130.2017.MZd.pdf
 20. PDFDot. możliwości pozyskania przez organizacje pozarządowe środków z jednostek samorządu terytorialnego na realizację operacji w ramach poddziałania 19.2, z dnia 26.05.2017r, nr sprawy: DDD-WL.6935.131.2017.MJ.pdf
 21. PDFPytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2, z dnia 08.05.2017..pdf
 22. PDFDotyczy możliwości przyznawania pomocy w poddziałaniu 19.2, z dnia 28.04.2017r., nr sprawy -DDD-WL.6935.100.2017.MB.pdf
 23. PDFDot. obliczania poziomu sprzedaży produktów/usług/towarów w biznesplanie, z dnia 20.04.2017r., znak sprawy- DDD-WL.6935.96.2017.MB.PDF
 24. PDFPytania i odpowiedzi w zakresie poddziłania 19.2, zaktualizowana w dniu 07.04.2017r.pdf
 25. PDFZasady wypełniania WOPP - inne oraz umowy o przyznanie pomocy wkontekście utworzenia i utrzymania miejsc pracy, z dnia 07.04.2017r, znak s. - DDD-WL.6935.93.2017.MZd.pdf
 26. PDFWyjaśnienie w zakresie wystawiania zaświadczeń o pomocy de minimis dla beneficjentów poddziłania 19.2 - premie, z dnia 07.04.2017r, znak sprawy: DDD-WL.6935.91.2017.MZd.pdf
 27. PDFInterpretacje w zakresie poddziłania 19.2, zaktualizowana w dniu 24.03.2017r.pdf
 28. PDFInterpretacje dotyczące poddziałania 19.2 w zakresie poziomu dofinansowania operacji, z dnia 02.03.2017r, znak sprawy: DDD-WL.6935.44.2017.MZ.MZd.pdf
 29. PDFPytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2, z dnia 23.02.2017r.pdf
 30. PDFDot. warunków przyznawania pomocy w ramach poddziłania 19.2, z dnia 22.02.2017r, znak sprawy: DDD-WL.6935.38.2016.APP.MZd.pdf
 31. PDFWyjaśnienie dot. warunku wykonywania działalności gospodarczej w poddziałaniu 19.2, z dnia 22.02.2017r, znak sprawy: DDD-WL.6935.67.2016.APP.pdf
 32. PDFWyjaśnienie dot. możliwości ubiegania się o pomoc na podejmowanie działalności w poddziałania 19.2 przez udziałowca i prezesa sp. z.o.o, z dnia 21.02.2017r, znak sprawy: DDD-WL.6935.46.2016.MB.APP.pdf
 33. PDFInterpretacja dot. sposobu postępowania przy ocenie protestów z dn. 20.02.2017, znak sprawy: DDD-WL.6935.36.2017.APP.pdf
 34. PDFInterpretacja dot. budowy i przebudowy niekomercyjnej infrastruktury oraz zachowania dziedzictwa lokalnego z dn. 20.02.2017R, znak sprawy: DDD-WL.6935.70.2016.MZ.MZd.pdf
 35. PDFWyjaśnienie dot. niepodlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w przypadku operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, z dnia 10.02.2017r, znak sprawy:DDD-WL.6935.32.2017.APP.pdf
 36. PDFInterpretacja dot. zawieszenia generatora wniosków dla poddziałania 19.2 z dn. 06.02.2017r, znak sprawy:DDD-WL.6935.4.2017.APP.pdf
 37. PDFWyjaśnienie dot. udostępniania formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis do wniosku o przyznanie pomocy w ramach poddiałania 19.2 w zakresie podejmowania dział. gosp, z dnia 08.02.2017r, znak sprawy:DDD-WL.6935.22.2017.IP.pdf
 38. PDFWyjaśnienia dot. poddziałania 19.2, z dnia 02.02.2017r, znak sprawy:DDD-WL.6935.38.2016.APP.MZd.pdf
 39. PDFWyjaśnienia dotyczące możliwości przyznania pomocy nadleśnictwu, z dnia 30.01.2017r, znak sprawy:DDD.6935.14.2017.MZ.pdf
 40. PDFInterpretacja w zakresie wyliczania wskaźnika NPV, z dnia 17.01.2017r, znak sprawy: DDD-WL.6935.8.2017.MZd.pdf
 41. PDFInterpretacja w zakresie wypełniania biznesplanu - tabel 3.2, 7.1,9.2, 9.3, z dnia 17.01.2017r, znak sprawy:DDD-WL.6935.7.2017.MZd.pdf
 42. PDFInterpretacja w zakresie wypełniania biznesplanu - tabela 9.3. Zaktualizowana wartość netto, z dnia17.01.2017r, znak sprawy: DDD-WL.6935.6.2017.MZd.pdf
 43. PDFInterpretacja w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych, z dnia 12.01.2017r, znak sprawy: DDD-WL.6935.72.2016.AKK.MZd.pdf

 

Wydane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Brak opisu obrazka

 1. PDFdot. informacji o potrzebie wpisania zabytków lokalnych do Wojewódzkiej lub Gminnej Ewidencji Zabytków z zakresu tematycznego - Zachowanie Dziedzictwa Lokalnego z 09.2017 znak sprawy DOW-I.050.137.2017.AD.pdf
 2. PDFDot. wytwarzania energii, z lipca 2017, znak sprawy:DOW-I.050.114.2017.DC.pdf
 3. PDFDot. etapowania operacji, z dnia 04.07.2017r., nr sprawy - DOW-I.050.111.2017.DC.pdf
 4. PDFDot. zakupy netto na NIP EU, z dnia 15.05.2017r, znak sprawy- DOW-I.050.90.2017.DC.pdf
 5. PDFRozwój działalności gospodarczej, z dnia 05.05.2017r, znak sprrawy - DOW-I.050.84.2017.AD.pdf
 6. PDFDotyczy kosztów inwestycyjnych operacji w ramach poddziałania 19.2, z dnia 25.04.2017r, znak sprawy: DOW-I.050.72.2017.KP.pdf
 7. PDFWymagane dokumenty do 19.2, dot. pozwolenia na budowę.pdf
 8. PDFWyjaśnienie dot. podziału zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym wniosku, z dnia 22.03.2017r, znak sprawy: DOW-I.050.51.2017.pdf
 9. PDFInterpretacja dot. możliwości ubiegania się o pomoc w ramach poddziałania 19.2 przez Kolo gospodyń wiejskich, z dnia 20.03.2017r., znak sprawy: DOW-I.050.54.2017.PT.pdf
 10. PDFInterpretacja dot. operacji w zakresie rozwijania działalności gospodarczej, z dnia 16.03.2017r, znak sprawy: DOW-I.050.46.2017.PM.pdf
 11. PDFInterpretacja dot. obowiązku zamieszczania zapytań ofertowych na Portalu ogłoszeń, z dnia 16.03.2017r, znak sprawy: DOW-I.050.47.2017.P.M..pdf
 12. PDFInterpretacja w zakresie możliwości dofinansowania z zakresu Zachowanie dziedzictwa lokalnego w ramach poddziałania 19.2, z dnia 02.03.2017r, znak sprawy: DOW-I.050.1.22.2017.pdf
 13. PDFWyjaśnienie w zakresie kwalifikowalności VAT w ramach poddziałania 19.2, z dnia 28.02.2017r, znak sprawy: DOW-I.050.38.2017.RS.pdf

 

Inne:

 1. PDFMinisterstwo Cyfryzacji - W sprawie kwalifikacji wniosków o przyznanie pomocy jako inf. publicznej z dn. 28.07.2017 znak sprawy PPM 070.2.2017.pdf

 


2016 rok

Wydane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Brak opisu obrazka

 1. PDFWyjaśnienie w zakresie poddziałania 19.2 - w spawie możliwości ubiegania się przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o o pomoc w zakresie rozwijania działalności gospodaarczej, z dnia 22.11.2016r, znak sprawy: ROW.wrt.504.63.2016.pdf
 2. PDFDot. obowiązków informacyjnych beneficjenta, z dnia 15.07.2016r, znak sprawy: PT/zks/isz-560-22/16(776).pdf
 3. PDFDot. obowiązku zamieszczania plaktu lub tablicy informacyjnej dla beneficjentow PROW z dnia 14.06.2016r, znak sprawy: PT/zks/wk-540-10/16(648).pdf
 4. PDFDot. obowiązku zamieszczania plaktu lub tablicy informacyjnej dla beneficjentów PROW, z dnia 08.06.2016r, znak sprawy: PT/zks/wk-540-10/16(648).pdf
   

Wydane przez Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Brak opisu obrazka

 1. PDFInterpretacja w zakresie poddziałania 19.2, z dnia 27.12.2016r, znak sprawy: DDD-WL.6935.73.2016.MZ.pdf
 2. PDFInterpretacji w zakresie kosztów kwalifikowalnych związanych z najmem lub dzierżawą nieruchomości, z dnia 22.12.2016r, znak sprawy:DDD-WL.6935.65.2016.MJ.pdf
 3. PDFInterpretacja w zakresie poddziałania 19.2, dot. JST oraz tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością, z dnia 16.12.2016r, znak sprawy: DDD-WL.6935.64.2016.APP.MZd.pdf
 4. PDFWyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2, m.in. dot. zakresu Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury, z dnia 15.12.2016r, znak sprawy: DDD-WL.6935.59.2016.MZ.MZd.pdf
 5. PDFWyjaśnienia w zakresie zasad ustalania wysokości kwoty pomocy w poddziałaniu 19.2, w przypadku ubiegania się o wsparcie przez JSFP, z dnia 15.12.2016r, znak sprawy: DDD-WL.6933.108.2016.KS.APP.pdf
 6. PDFInterpretacja w zakresie zasad ustalania wysokości kwoty pomocy, w przypadku gdy wnioskodawcą jest Stowarzyszenie, z dnia 13.12.2016r, znak sprawy:DDD-WL.6935.68.2016.AKK.MZd.pdf
 7. PDFInterpretacja w zakresie poddziałania 19.2, z dnia 09.12.2016r, znak sprawy:DDD-WL.6935.45.2016.AKK.MZd.pdf
 8. PDFDot. możliwości remontu obiektów budowlanych przyznaczonych na wynajem dla turystów, z dnia 09.12.2016r, znak sprawy: DDD-WL.6935.61.2016.KS.APP.pdf
 9. PDFDot. zakupu środków transportu, kosztów VAT, z dnia 09.12.2016r, znak sprawy: DDD-WL.6935.51.2016.MJ.pdf
 10. PDFDot. stosowania ustawy PZP, z dnia 08.12.2016r, znak sprawy: DDD-WL.63.2016.MB.pdf
 11. PDFPytania i odpowiedzi ARiMR w zakresie poddziałania 19.2.pdf
 12. PDFDot. interpretacji w zakresie poddzialania 19.2 z dnia 24.11.2016r, znak sprawy: DDD-WL.6935.17.2016.MJ.MZ.pdf
 13. PDFInterpretacje w zakresie poddziałania 19.2, z dnia 09.11.2016r, znak sprawy: DDD-WL.6933.74.2016.AK.MZ.pdf
 14. PDFDot. kosztów kwalifikowalnych w ramach podejmowania działalności gospodarczej - strona internetowa, z dnia 04.11.2016r, znak sprawy: DDD-WL.6935.26.2016.IP.pdf
 15. PDFDot. utworzenia mikroprzedsiębiorstwa na terenach wiejskich, z dnia 03.11.2016r, znak sprawy: DDD-WL:6935.27.2016.IP.pdf
 16. PDFInterpretacji w zakresie ubiegania się o pomoc na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, z dnia 25.10.2016r, znak sprawy: DDD-WL.6933.90.2016.DB.pdf
 17. PDFDot. realizacji inwestycji przez JSFP, z dnia 19.10.2016r, znak sprawy: DDD-WL.6935.20.2016.MZ.pdf
 18. PDFWyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2, z dnia19.10.2016r, DDD-WL.6935.19.2016.IP.MZ.pdf
 19. PDFDot. możliwości podejmowania działalności gospodarczej w ramach kodu PKD 68.20.Z, z dnia 19.10.2016r, znak sprawy: DDD-WL.6935.19.2016.IP.MZ.pdf
 20. PDFWyjaśnienia w zakresie możliwości otrzymania dofinansowania na operacje w ramach poddziałania 19.2, z dnia 18.10.2016r, znak sprawy: DDD-WL.6933.83.2016.IP.MZ.pdf
 21. PDFDot. zasad przyznawania pomocy w zakresie rozwijania działalności gospodarczej, z dnia 06.10.2016, znak sprawy: DDD-WL.6935.9.2016.IP.pdf
 22. PDFDot. zakupu środków transportu, z dnia 06.10.2016r, znak sprawy: DDD.6935.11.2016.WL.IP.pdf
 23. PDFDot. wysokości przyznawania pomocy beneficjentowi będącemu JST, z dnia 05.10.2016r, znak sprawy: DDD-WL.6935.14.2016.MJ.pdf
 24. PDFDot. przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, z dnia 05.10.2016r, znak sprawy: DDD-WL.6933.80.2016.MJ.pdf
 25. PDFDot. możliwości wnioskowania o przyznanie pomocy przez przedsiębiorstwa, z dnia 05.10.2016r, znak sprawy: DDD-WL.6935.12.2016.IP.pdf
 26. PDFDot. wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2, z dnia 21.09.2016r, znak sprawy: DDD-WL.6933.64.AR.MJ.2016.pdf
 27. PDFDot. zaliczki na realizacje operacji, z dnia 20.09.2016r, znak sprawy: DDD-WL.6933.73.2016.JM.pdf
 28. PDFDot. kosztów kwalifikowalnych - środków transportu, z dnia 13.09.2016r, znak sprawy: DDD-WL.6933.67.2016.JM.pdf
 29. PDFDot. wyjaśnienia w sprawie formularza wniosku o przyznanie pomocy, z dnia 09.08.2016r, znak sprawy: DDD-WL.6933.52.2016.BF.pdf

Wydane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Brak opisu obrazka

 1. PDFDot. rozwijania działalności gospodarczej, z dnia 16.11.2016r, znak sprawy: DOW-IV.040.79.2016.pdf
 2. PDFDot. kosztów kwalifikowalnych - utworzenie strony internetowej, z dnia 17.10.2016 r, znak sprawy: DOW-IV.040.54.2016.pdf
 3. PDFDot. wyciągu z księgi rejestru zabytków, z dnia 05.10.2016.pdf
 4. PDFDot. przyznawania pomocy na operacje w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego, z dnia 05.10.2016r, znak sprawy: DOW-IV.040.52.2016.pdf
 5. PDFDot. interpretacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, z dnia 04.10.2016r, znak sprawy: DOW-IV.040.50.2016.pdf
 6. 1Dot. kosztów kwalifikowalnych w zakresie rozwijania działalności gospodarczej, z dnia 03.10.2016r, znak sprawy: DOW-IV.040.51.2016.1
 7. PDFDot. dofinansowania przedszkola niepublicznego, z dnia 26.09.2016r, znak sprawy: DOW-IV.040.49.2016.pdf
 8. PDFDot. zasad przyznawania pomocy spółkom cywilnym, z dnia 19.09.2016r, znak sprawy: DOW-I.050.1.62.2016.pdf
 9. PDFDot. możliwości rewitalizacji podwórka osiedłowego na terenie wiejskim, z dnia 08.09.2016r, znak sprawy: DOW-IV.040.45.2016.pdf
 10. PDFInterpretacja w zakresie przedsiębiorczości (koszty kwalifikowalne), z dnia 07.09.2016r, znak sprawy: DOW-IV.040.44.2016.pdf
 11. PDFDot. rozwijania działalności gospodarczej, z dnia 09.2016r, znak sprawy: DOW-IV.040.46.2016.pdf
 12. PDFDot. wykonywania usług i prowadzenia działalności gospodarczej, z dnia 05.08.2016r, znak sprawy: DOW-IV.040.35.2016.pdf
 13. PDFDot. interpretacji dla działalności gospodarczych, z dnia 04.08.2016r, znak sprawy: DOW-I.050.1.50.2016.pdf
 14. PDFDot. zmiany umowy określajace warunki i sposób realizacji LSR ws. zmany obszaru i liczby mieszkańców, z dnia 29.07.2016r, znak sprawy: DOW-IV.040.33.2016.pdf
 15. PDFDot. możliwości realizacji operacji w zakresie rozwoju przedsiębioczości z łączeniem dofinansowania z pożyczkami, a kwalifikalności kosztów, z dnia 20.07.2016r, znak sprawy: DOW-IV.040.31.2016.pdf
 16. PDFDot. kwalifikowalności kosztów dla wnioskodawcy w zakresie rozwijania działalności gospodarczej, z dnia 15.07.2016r, znak sprawy:DOW-V.040.25.2016.pdf
 17. PDFDot. dofinansowania w ramach działań związanych z zachowaniem dziedzictwa lokalnego, z dnia 05.07.2016r, znak sprawy: DOW-IV.040.29.2016.pdf
Wersja XML